Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego gitary.net.pl
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej.
1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.).
1.3. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
1.4. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem
Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.6. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem gitary.net.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub
umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.7. SPRZEDAWCA – Jan Bojarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan
Bojarski (adres prowadzenia działalności: ul. Biernackiego 22; 20-089 Lublin ) wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki przez Prezydenta Miasta
Lublina, NIP 712-276- 19-85, nr Regon 060258447, adres poczty
elektronicznej: sklep@gitary.net.pl, numer telefonu: (+48) 665 331 000 (opłata jak za
połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.8. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.9. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu
Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.11. USŁUGODAWCA – Jan Bojarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan
Bojarski (adres prowadzenia działalności: ul. Biernackiego 22; 20-089 Lublin ) wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki przez Prezydenta Miasta
Lublina, NIP 712-276- 19-85, nr Regon 060258447, adres poczty
elektronicznej: sklep@gitary.net.pl, numer telefonu: (+48) 665 331 000 (opłata jak za
połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na
mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
Jan Bojarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan Bojarski (adres
prowadzenia działalności: ul. Biernackiego 22; 20-089 Lublin ) wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki przez Prezydenta Miasta Lublina, NIP 712-
276-19- 85, nr Regon 060258447, adres poczty elektronicznej: sklep@gitary.net.pl, numer
telefonu: (+48) 665 331 000 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego
operatora).
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi
elektroniczne:
2.5.1. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym.
2.5.2.Newsletter
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną
obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą
JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z
korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta.
2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich.
2.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub
urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej
informacji handlowej.
2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje
środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonej Usługi elektronicznej.
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych
w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym
zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu
do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym
jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo
zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach
internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie
zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w
Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów
po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza
należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą
interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do
złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób
dostawy Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie
kliknięcia w formularzu pola „Zamawiam”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
(1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz
(2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa
sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez
przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu
złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym
celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie
później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym została zawarta
Umowa sprzedaży.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. transportem własnym; lub
5.2.2. za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Europy oraz
pozostałych krajów po uprzednim skontaktowaniu się z nami.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
5.5. Przesyłki darmowe realizowane na terenie Polski oznaczone w koszyku jako 0 zł lub
wysyłka gratis są realizowane przez Pocztę Polską lub firmę przewozową (kurierską).
Ostateczną decyzję co do wyboru dostawcy podejmuje sklep.
5.6. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za
pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest do zwrotu przesyłki przewoźnikowi.
6. PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie
Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
6.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem dotPay.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w
całości albo części.
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez
przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży,
liczy się od dnia wydania Produktu.
7.3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient

jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
7.4. Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez
Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;
(2) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym;
(3) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
(4) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt
w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności
Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.
U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać
pisemnie na adres ul. Biernackiego 22; 20-089 Lublin lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@gitary.net.pl.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta
adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją
uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie
gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z
Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176 ze zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać
pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@gitary.net.pl.
8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia,
w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni.
8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego,
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz.
271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na
podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie
byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce
zwykłego pobytu, a przedsiębiorca
(1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument
ma miejsce zwykłego pobytu; lub
(2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym
państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony
Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie
wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą
w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu
na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą
na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała

wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma
prawo odstąpienia od umowy.
9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą
elektroniczną) na każde jego żądanie.
9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez
(1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez
(3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zamówienia.
9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory
powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub
Sprzedawcy.
9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.